Vi tillhandahåller konsulttjänster, utbildning och ledarskap- och organisationsutveckling inom mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö.

Vi bistår er arbetsplats med allt i från att initiera, implementera och utvärdera mångfaldsarbetet till att säkra kompetensutvecklingen. Tillsammans med er ser vi bland annat till att er verksamhet blir kostnadseffektiv genom ökade prestationer och minskad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och når nya kunder och marknader.

Oslagbar kompetens

Vi har en kompetens som ni har svårt att hitta någon annanstans. Vi bistår er arbetsplats med allt i från att initiera, implementera och utvärdera mångfaldsarbetet till att säkra kompetensutvecklingen. Tillsammans med er ser vi bland annat till att er verksamhet blir kostnadseffektiv genom ökade prestationer och minskad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och når nya kunder och marknader.

 

Kompetens- och verksamhetsutveckling inom mångfald/jämställdhet, diskriminering och likabehandling

Ni erbjuds processtöd, kvalitetssäkring och garanti i konsulttjänsterna:

 • Rådgivning:
  Ni får konkreta råd i hur ni kan starta eller utveckla ert arbete inom mångfald, jämställdhet eller arbetsmiljö.
 • Juridisk rådgivning:
  Ni får veta vad som krävs för att uppfylla ert arbetsgivaransvar inom diskriminering- och arbetsrättsliga området samt stöd i att bedöma praktiska dilemman. Ni får även hjälp med att granska eller upprätta dokument, manualer, instruktioner, avtalsbestämmelser, policys mm samt processer är i enlighet med lag. >>
 • Processtöd:
  Ni erbjuds stöd och hjälp med att genomföra utbildning- kompetens- och verksamhetsutvecklande insatser på området.
 • Nulägesanalys:
  Ni får hjälp med att ta reda på var er verksamhet befinner sig i arbetet och vad ni behöver göra genom bland annat medarbetarundersökningar och kartläggning av arbetsplatsen(enkäter, intervjuer).
 • Metod:
  Vi hjälper er att arbeta efter den vetenskapligt grundade metoden ”SPR” för mångfald- och jämställdhetsintegrering och likabehandlande rekrytering. >>
 • Seminarier och utbildningar
  inom mångfald, jämställdhet, diskriminering och arbetsmiljö. >>
 • Planer:
  Upprätta/revidera jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplaner.
 • Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess:
  Utbildning och rådgivning i hur man genomför kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering. >>
 • Utvärdering:
  Vi hjälper er att utvärdera och analysera av arbetsinsatser och genomförda aktiviteter och verksamhet- och kompetensutvecklande insatser.

 

Konferensen Working For Change femstegsprogram

 • Femstegprogram för ökad kulturell mångfald:
  Vi bistår er med hjälp i arbetet med femstegsprogrammet för ett konkret och praktiskt arbete med att för att öka den kulturella mångfalden på arbetsplatsen. >>

[ssba]

Specialisthjälp

Vi kan erbjuda er hjälp i ert arbetsmiljöarbete (psykosociala miljön), stöd att integrera mångfalds- och arbetsmiljöarbetet, rådgivning eller konsultstöd i vad som gäller skyddsombud, arbetsrättsligt, lagen om föräldraledighet, diskrimineringslagen med mera.

Våra specialister kan också hjälpa till med att ta fram och implementera personalhandböcker, policydokument, jämställdhets- och mångfaldsplaner, lönekartläggningar, nulägesanalyser, rekryteringsprocess och säkerställa att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter på området enligt lag.

Vi kan bistå med heltäckande rådgivning och tillsammans ta ett helhetsgrepp om arbetet med att upprätta erforderliga dokument för verksamhetens arbete med policy, jämställdhet och mångfald samt biträda vid frågor om arbetsmiljörätt. >>

[ssba]

Kvalitetsgaranti

eQuals kvalitetssäkrar arbetet med mångfalds-, jämställdhets- och likabehandlingsarbetet och garanterar att åtgärderna uppfyller lagens krav på arbetsgivarens skyldigheter i enlighet bland annat diskrimineringslagen och arbetsrättsliga regleringar.

Vi kan garantera er det här då vi har jurister samt en bred kompetens på lagstiftningsområdet vad gäller arbetet med jämställdhet, mångfald, diskriminering och likabehandling.

[ssba]

Definitioner

I vårt arbete utgår vi från följande begrepp:

Mångfald
– en variation av olika egenskaper hos individer i en social grupp (såsom utbildning, familjeförhållanden, perspektiv, intressen, preferenser, kön, social tillhörighet). Det är även kulturell och åsiktsmässig mångfald i samhället utifrån diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder kön, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck.

– kulturell mångfald etnicitet, etnisk härkomst (diskrimineringslagen) och utländsk bakgrund och utrikes född (SCB).

Jämställdhet
Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden och innebär att kön inte skall vara ett omotiverat hinder för personlig utveckling.

Diskriminering
Det är förbjudet enligt lag att behandla någon sämre än någon annan på grund av en diskrimineringsgrund.

Verksamhetsutveckling inom mångfald jämställdhet och likabehandling
Organisationer kan se mångfald som ett verktyg för att nå personalpolitiska mål som att medarbetarna ska känna arbetsglädje och stolthet, ha inflytande och möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individer. Förekomsten av mångfald i en verksamhet betraktas ofta som en viktig demokrati- och jämlikhetsfråga. Mångfaldsarbete syftar även till att kunna säkra kompetensförsörjningen, finna nya kunder och marknader och också för hållbart företagande.

[ssba]

Vårt utbud

Tjänster

Våra konsulttjänster underlättar verksamheters arbete med att initiera eller utveckla jämställdhet-, mångfald- och arbetsmiljöarbetet, kartlägga verksamheter, upprätta jämställdhet- och mångfaldsplaner, kvalitetssäkra rekryteringsprocesser, utbildningar och ledarskap- och organisationsutveckling.

 

För mer info klicka på Q.

Utbildningar

Vi håller inspirerande och kompetenshöjande föredrag, seminarier och workshops. Vi utbildar ledningsgrupper, HR, personalansvariga och konsulter inom mångfald, jämställdhet, diskriminering och arbetsmiljö. Ni erbjuds även skräddarsydda utbildningar.

 

För mer info klicka på Q.

Expertis

Vi hjälper er att integrera jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö i det praktiska arbetet ute i verksamheten samt att uppfylla arbetsgivaransvaret enligt gällande rätt. Ni erbjuds även diplomerande och certifierande utbildningar inom jämställdhet, mångfald och likabehandling.

 

För mer info klicka på Q.

[ssba]