Vi är unika med vår vetenskapligt grundade 3-stegsmodell ”SPR” som lättare tar ett helhetsgrepp om arbetet med jämställdhet, mångfald, diskriminering och likabehandling.

Tillsammans utvecklar vi steg för steg medarbetare så att det individuella förhållningssättet hos medarbetarna samt organisationens struktur stödjer jämställdhet, mångfald och likabehandling.

SPR

3 steg mot bättre jämställdhets- och mångfaldsarbete

Steg 1 "Best Start"

Initiera och inventera.
Det handlar om medvetenhet och att inte diskriminera.

I första skedet väcks frågan om vad ni vill och var er organisation befinner sig i fråga om jämställdhet, mångfald och diskriminering. Ett intresse väcks.

Här finns det främst behov av inspiration, kunskap genom utbildning och förslag på hur ni kan ta er an arbetet. Ni kan t.ex. upprätta eller mångfaldsanpassa er befintliga policy, arbeta med visioner och mål eller göra nulägesanalyser.

– Alltså en genomgång av behov, organisationen och mål.

Steg 2 "Best Practice"

Implementera och planera – Mål, aktiviteter, uppföljning
Det handlar om att värdesätta mångfald.

I det andra skedet blir era visioner och mål klara och ni genomför diverse aktiviteter. Frågan blir vad jämställdhets-, mångfalds- och icke diskrimineringsarbetet innebär i praktiken för er?

Här kan planer att ta fram/revidera organisationens vision, policy samt interna nulägesanalyser planeras och genomföras. Ni kan vidta aktiva åtgärder med stöd av plan för lika rättigheter och möjligheter (en jämställdhets-/mångfalds-/lika behandlingsplan).

– Alltså strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete, i ledarskapet, med medarbetarna och vid rekrytering.

Steg 3 "Best Result"

Utvärdera och följa upp.
Det handlar om öppenhet och att hantera mångfald.

Hur går det praktiska arbetet med mångfald, jämställdhet och diskriminering?

Här kan ett antal frågeställningar aktualiseras. Vilka justeringar/förändringar behövs av vår plan och strategi? Vilket stöd behöver vår organisation? Hur kan vi utvecklas? Det kan finnas behov av stöd till ansvariga för arbetet med jämställdhet, mångfald och ickediskriminering, i rekryteringsprocessen eller på arbetsplatsen.

– Alltså uppföljning, utvärdering och utveckling.

arbetsmetod

5-stegsprogrammet

Fem steg för ökad kulturell mångfald på den svenska arbetsmarknaden

1. Kulturell mångfald är en ledningsfråga

Mångfaldsfrågan bör medvetandegöras, definieras och hanteras på ledningsnivå.
Vad betyder mångfald och tolerans för just oss i vår organisation?
Vilka är våra drivkrafter för att arbeta med mångfald?
Exempelvis:

  • Lönsam affärsstrategi – hur gör vi affärer av eller genom mångfald?
  • Kompetensförsörjning – förmågan att attrahera och utveckla talanger.
  • Employer branding – mångfald är en självklarhet för de unga talanger vi vill attrahera.
  • Ökad kundkännedom- nya marknader och nya kundgrupper.
  • Konsumenter är medvetna – mångfald definierar företaget som en positiv samhällsaktör.

2. Nulägesanalys

Det är av yttersta vikt att analysera sin rekryteringsprocess och har en tydlig strategi för att välkomna en större bredd bland sökande.

Nulägesanalys: Är vår rekryteringsprocess ”neutral”, d.v.s. annonserar vi externt på de platser där den mångfaldskompetensen finns och formulerar vi våra annonser på ett icke diskriminerande sätt? Hur kan vi skapa en företagskultur som välkomnar mångfald? Använder vi neutrala bedömningsverktyg? Når vi kandidater med utländsk bakgrund? Hur fungerar den interna rekryteringen ur ett mångfaldsperspektiv?

3. Utarbeta en strategi och kommunicera den internt och externt

VD och ledning måste vara tydliga med att mångfald är en genuint förankrad affärsstrategi och att det är ledning och inte mellanchefer som tar alla upplevda ”risker” med att rekrytera personer med utländsk härkomst. Inom employer branding blir det allt viktigare att visa att man är ett företag som ”är mångfald”, inte bara pratar om det.

Kommunicera organisationens målsättning, strategier och policies noggrant och tydligt både internt och externt. Vidare är det viktigt att engagera medarbetare både strategiskt och operativt för att nå framgång i mångfaldsarbetet.

4. Annonsera externt

Det har visat sig att företag och organisationer får fler ansökningar från personer med utländsk härkomst om man öppet och integrerat välkomnar mångfald, t.ex. genom att nyttja kanaler och nätverk där mångfalden är stor. Ett sätt för företag och organisationer att visa att de välkomnar mångfald kan vara att använda WFC’s logo vid sin rekrytering.

Annonsering och rekryteringskanaler:
Se över målgrupp, utformning av annons och sökvägar. Vilken betydelse har utformningen av ansökningshandlingarna? Hur eliminera ovidkommande hänsyn vid urvalet till intervju? Extern annonsering ökar transparensen vid rekryteringar samt att jobb synliggörs för personer som inte har tillgång till nätverk. Ett sätt kan vara att anordna snabbmöten s.k. speeddating där kandidaterna får en chans att presentera sig öga mot öga i stället för i skrift. Ett annat sätt är att aktivt uppsöka nya kandidater genom att ordna rekryteringsträffar där de finns.

5. Sätt konkreta mål, belöna och utvärdera arbetet

Det är viktigt att ledningen visar på ledarskap som stöttar mångfald genom att kvantifiera mål med att öka kulturell mångfald i företaget och organisationen. Dessa mål ska stå i relation till de specifika utmaningar som nulägesanalysen kommit fram till. Målen kan gälla både för processer och i resultat.

Läs mer om 5-stegsprogrammet

Vårt utbud

Tjänster

Våra konsulttjänster underlättar verksamheters arbete med att initiera eller utveckla jämställdhet-, mångfald- och arbetsmiljöarbetet, kartlägga verksamheter, upprätta jämställdhet- och mångfaldsplaner, kvalitetssäkra rekryteringsprocesser, utbildningar och ledarskap- och organisationsutveckling.

 

För mer info klicka på Q.

Utbildningar

Vi håller inspirerande och kompetenshöjande föredrag, seminarier och workshops. Vi utbildar ledningsgrupper, HR, personalansvariga och konsulter inom mångfald, jämställdhet, diskriminering och arbetsmiljö. Ni erbjuds även skräddarsydda utbildningar.

 

För mer info klicka på Q.

Expertis

Vi hjälper er att integrera jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö i det praktiska arbetet ute i verksamheten samt att uppfylla arbetsgivaransvaret enligt gällande rätt. Ni erbjuds även diplomerande och certifierande utbildningar inom jämställdhet, mångfald och likabehandling.

 

För mer info klicka på Q.

[ssba]